ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 213                                               

Adolf Hitlerin dinî inancı

Adolf Hitlerin dinî inancı tartısma konusu olmustur. Tarihçiler Hitleri Hristiyanlık karsıtı görüslere sahip olarak görmüsler ve onu seküler bir teist olarak nitelendirmislerdir. Albert Speere göre Hitler, Japon dinî inançlarının veya Islamın Alm ...

                                               

Isanın tarihselliği

Isa’nın tarihselliği meselesi, hangi kaynakların Nasıralı Isa’nın tarihsel bir kisi olarak var olduğuna kaynak olabileceği hakkındadır. Bu mesele, zaman ve mekan açısından ele alınarak, gerçekte Isa ile ilgili olarak neyin yasandığıyla ve ayrıca ...

                                               

Mustafa Kemal Atatürkün dinî inancı

Mustafa Kemal Atatürkün dinî inancı tartısma konusu olmustur. Kimi arastırmacılar onun dine iliskin söylemlerinin dönemsel olduğunu vurgulamakta ve bu konuyla alakalı olumlu görüslerinin 1920lerin baslarıyla kısıtlı olduğunu belirtmektedirler. At ...

                                               

Samar oğlanı

Samar oğlanı, monarsilerde sehzadelerin yerine dayak atılan erkek çocuğu. Hem Doğu hem de Batı monarsilerinde görülen bir uygulamadır. Sehzadeye yakın yasta ve genellikle düsük sosyal sınıflardan gelen bir erkek çocuğu, onun hataları nedeniyle dö ...

                                               

Üsküp 2014

Üsküp 2014 Makedonya Cumhuriyeti hükûmeti tarafından finanse edilen ve iktidar partisi olan Makedonyanın Ulusal Birliği Demokratik Partisinin Üsküpe 2014 yılı itibarıyla daha klasik bir görüntü verme hedefi doğrultusunda gerçeklestirilmis projedi ...

                                               

Cedid Esrefi

Cedid Esrefi, Osmanlı dönemindeki gümüs paralardan biridir. III. Ahmet döneminde 90 akçeye tekabül derdi. Istanbul ve Mısırda basılan Esrefi altınlar rayiç olarak esit tutulmasına rağmen ne ağırlık ne de ayar olarak birbirini tutmuyordu. Istanbul ...

                                               

Cedid zincirli

Cedid Zincirli veya Cedid Zencirikli 1725 III. Ahmed döneminde Tebriz Seraskerinin talebi üzerine Tebriz’de bir darphane kurularak burada 24 ayar altından 100 adedi 110 dirhem ağırlığında 400 akçe kıymetinde altın olarak basılmıs paralardır. Bu p ...

                                               

Dar-ül hilafe

"Halifeliğin kapısı" anlamındadır, o zamanki adıyla Konstantiniyye yani Istanbul kast olunmaktadır. II. Mahmut döneminde Hacca gönderilen Surre alayının masraflarını karsılamak üzere özel olarak bastırılmıs paralarda darp yeri olarak da kullanılm ...

                                               

Derebeyi

Derebeyi, Anadoluda XVIII. asırdan itibaren kendi baslarına buyruk olan ve hükûmetin memuru iken zamanla bu bağları kopan nüfuz ve kudret sahibi kisiler hakkında kullanılan bir tâbirdir. Hükûmet tarafından müsamaha gören fakat asayisi bozdukları ...

                                               

Elviye-i Selâse

Elviye-i Selâse, Osmanlı döneminde Batum, Kars ve Ardahan livalarının ortak adıydı." Üç Liva” anlamına gelir. Bu tabirin, özellikle 1878’den itibaren kullanıldığı söylenebilir. Bu üç sancak, 93 Harbi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savası’nin ardından yapı ...

                                               

Feodalizm

Feodalizm ya da derebeylik, basta Ortaçağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastlanan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütlenis biçimidir. Feodalizm kelimesi, Latince feodum ile tasınabilir değerli mal anlamına gelen Latin kökenli bir ...

                                               

Kassam

Kassam. Mirasçılar arasında terekeyi paylastıran ve yetimlerin mirasını koruyan ve idare eden ser’i memur, mahkeme-i ser’iyye memurudur. Islam hukukunda ve genel anlamıyla kassam; miras davalarında bizzat dava yerine giderek gerekli tahkikatı yap ...

                                               

Memduhiye

Memduhiye, II. Mahmud ölmeden kısa bir süre önce bastırılan yirmi kurus değerinde altın para. Ziynet makamında kullanıldığı için methedilmis, övülmüs anlamına gelen memduhiye ismi verilmistir. 1839 yılında tahta çıkan Sultan Abdülmecit adına yeni ...

                                               

Modernite

Modernite, Avrupada yaklasık olarak 17. yüzyıl civarında ortaya çıkan, zamanla tüm dünyaya yayılan toplumsal değerler sistemine ve organizasyonuna verilen isimdir. Genel anlamda gelenek ile karsıtlık ve ondan kopusun; bireysel, toplumsal ve polit ...

                                               

Nizâm-ı Cedîd

Nizam-ı Cedid, Yeni Düzen anlamını tasır, Osmanlı Devletinin askerin ıslah ve yenilestirilmesine karsılık gelir ve bu amaçla olusturulan askeri birliklere aynı isim kullanılarak Nizam-ı Cedid Ordusu denir.

                                               

Oba

Oba, çadırlarda yasayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk, çadır halkı. Oba, Oğuzca bir kelime olan "oba"nın Divân-ı Lügatit-Türk te kabile anlamına geldiği belirtilir. Islamiyetten sonra Oğuzlar, oba kelimesini boydan daha küçük sube a ...

                                               

Restorasyon (tarih)

Tarih bilimi terminolojisinde restorasyon genel olarak bir politik durumun yeniden kurulması, kural olarak da bir devrim sonucu devrilmis bir hanedanın yeniden iktidara gelisini ifade eder. Daha nadir olarak, iç ya da dıs etkiler sonucu kesintiye ...

                                               

Romanesk

Romanesk, sözcük anlamıyla "Roma soyundan gelen", "Romalılardan gelen" anlamlarında bir önaddır. Genellikle "Roma tarzından gelen" anlamında kullanılır. Romanesk su anlamlar gelebilir: Ilk Romanesk Ingilizce: First Romanesque, Romanesk mimarinin ...

                                               

Sakk-ı Ser’î

Ser’îyye Sicillerindeki her çesit yazılı kayıtlar belli bir usûle göre düzenlenmekte ve sicile kaydedilmektedir ki, bu usûle: sakk-ı ser’î usulü denmektedir. Sakk kavramı Farsça, çek kelimesinin Arapçalastırılmıs hâlidir ve sözlükte berat, hüccet ...

                                               

Serdengeçti

Serdengeçti, Osmanlı askeri sisteminde; Akıncılar içinde düsman ordusu içine girmek ve muhasara altındaki kalelere dalmak için gönüllü yazılanlar hakkında kullanılan bir tabirdir. Bunlar ellerinde kılıçları tehlikeli islere daldıkları için "yalın ...

                                               

Sınıf mücadelesi

"Sınıf mücadelesi" ya da "sınıf savasımı" kavramını ilk olarak Karl Marx ele almıs ve 1848 yılında Friedrich Engelsle birlikte kaleme aldığı Komünist Manifesto adlı eserde "Simdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savasımları tarihidir" de ...

                                               

Sahi (para birimi)

Iran kaynaklı bu para birimi, Osmanlı Imparatorluğu nun Azerbaycan ve güneyindeki topraklarında tedavül edildi. Akçe karsılığı daha değerli ve itibarı daha yüksek olduğundan süratle yaygınlastı. Irana komsu Bağdad, Basra, Halep, Amid ve Van darph ...

                                               

Uygarlığın besiği

Uygarlığın besiği, uygarlıkların ortaya çıktığı yerler olarak belirlenen alanlar için kullanılan bir terimdir. Batı Avrupa ve Orta Doğu kültürlerinde sıkça Antik Yakın Doğu Kalkolitik Çağı ve özellikle Bereketli Hilal ile Mısır için kullanılır. F ...

                                               

Vasal

Vasal, Avrupa feodal sisteminde, derebeyine hizmet karsılığında, kendisine toprak ve köylü tahsis edilen kisi. Bununla birlikte bazı vasallara yurtluk tahsis edilmezdi ve bunlar efendilerinin satosunda ikâmet ederdi. Bunlara örnek olarak sarayda ...

                                               

Vilâyat-ı Sitte

Vilâyat-ı Sitte, 13 Temmuz 1878 tarihli Berlin Antlasmasına göre Osmanlı Devletinin Erzurum, Van, Mamüretül Aziz, Diyarbekir, Sivas, Bitlis olmak üzere altı vilayetin adı. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesinin 24. maddesinde "Altı Ermeni ili ...

                                               

Yeniçeri kazanı

Yeniçeri kazanı, Yeniçerilerin yemeklerinin pisirildiği Hünkar Hacı Bektas-i Veli tarafından okunarak kutsanan kazan. Yeniçerilerce bu kazanlar değerli görüldüğü gibi ayaklanmalarında da sembolik bir rol üstlenirdi ve beraberlerinde Atmeydanına k ...

                                               

Tarihyazımı

Tarihyazımı ya da historiyografi, tarih hakkında eserlerin yazımı ve tarihçilik kuram ve geçmisini ifade eden terimdir. Terim Yunanca ἱστοριογράφος tarih yazanlar ifadesinden gelir kisi anlamında). Tarihçilik terimiyle sıklıkla aynı anlamda kulla ...

                                               

Bagui Okulu

Bagui Okulu, Çin etnoloji okulu, Zhuangın tarihi ve kültürü üzerine odakalama. Guangxi’da 1953 yılında kurulan ve etnoloji, siyaset bilim, tarih, antropoloji, edebiyat, tıp, arkeoloji gibi farklı disiplinlerden insanları bir araya getiren Guangxi ...

                                               

Feminist tarih

Feminist tarih, tarihin, kadın bakıs açısından yeniden okunması anlamına gelir. Feminist hareketin kökenlerini ve evrimini özetleyen feminizmin tarihi ile aynı sey değildir. Ayrıca, kadınların tarihsel olaylardaki rolüne odaklanan kadın tarihinde ...

                                               

Roma tarihyazımı

Tarih yazıcılığı kavramı, muayyen bir döneme ya da muayyen bir olguya dair metinlerin, metnin sahibi ile birlikte ele alınarak değerlendirildiği bilimsel bir disiplindir. Geçmisin kaydedilmesi olarak ifade edilebilen bu disiplin, yazıcılık yönüyl ...

                                               

Basiani

Basiani, Türkiyenin doğu kesiminde, Aras Irmağı’nın kaynaklandığı yörede bölgeye verilen ad. Basiani adının, eski Yunan tarihçi Ksenofonun MÖ 5-4. yüzyıl yapıtında söz ettiği Kolha boylarından Pasinlerle iliskili olduğunu sanılır. Ermeni krallığı ...

                                               

Serileme

Serileme, bilhassa arkeolojide kullanılan bir kavram olmakla birlikte, birbirine benzeyen nesnelerin en erkenden en geçe doğru varsayılan imalat tarihine göre kronolojik bir grup seklinde dizilimi anlamını tasır. Serileme islemlerinde ana kriter, ...

                                               

Varv

Varv, üst üste döngüsel olarak tekrarlayan tabakalı olarak biriken tortullardır. En iyi varv örneklerine, buzul alanlarda rastlanmakla beraber tuzluluk kosullarının az olduğu taze sularda ve göllerde de rastlanır. Okyanuslarda ve denizlerde tuzlu ...

                                               

Kuvaterner tarihlendirme yöntemleri

Tarihlendirme yöntemleri özellikle sağladığı yüksek doğruluk derecesi ve güvenilir sonuçlar veriyor olması nedeniyle basta yerbilimleri olmak üzere birçok disiplin tarafından, çok çesitli amaçlar için kullanılmaktadır.

                                               

Noel ağacı

Noel ağaçları Pagan geleneklerinden gelen bir ritüeldir. Yaprak dökmeyen ağaçları ve çelenkleri ölümsüz yasamın simgesi olarak kullanmak, eski Mısırlıların, Çinlilerin ve Yahudilerin ortak bir geleneği idi. Avrupalı paganlar arasında yaygın olan ...

                                               

Çiçilaki

Çiçilaki, Gürcistanda, iğne yapraklı küçük bir ağaç olusturmak için kuru fındık veya ceviz dallarının ince yontulmasıyla olusturulan geleneksel noel ağacıdır. Açık renkli süslemelerin yükseliği 20 cmden 3 metreye kadar değisir. Ciçilaki, Karadeni ...

                                               

Çin Yeni Yılı

Çin Yeni Yılı, geleneksel Çin ay-günes takviminin basında kutlanan önemli bir Çin festivalidir. Kutlamalar geleneksel olarak ilk günün önceki aksamından ilk ayın 15. günündeki Fener Festivaline kadar sürmektedir. Yeni yılın ilk günü 21 Ocak ile 2 ...

                                               

Eski Yeni Yıl

Eski Yeni Yıl veya Ortodoks Yeni Yıl, Jülyen takvimi ile Yeni Yıl baslangıcı olarak kutlanan gayri resmi bir geleneksel bayramdır. 20. ve 21. yüzyıllarda Eski Yeni Yıl, 14 Ocakta Miladi takviminde düsüyor. Aynı gün günes, güney yönündeki yolculuğ ...

                                               

Nevruz

Nevruz Bayramı ya da kısaca Nevruz Dünya çapında çesitli halklar tarafından kutlanan geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanısı ve bahar bayramı. Nevruz bayramına 4 hafta kala, her salı günleri özel günler olur ki, bunlara çarsamba denir. Yazılı o ...

                                               

Novy God

Novy God "Yeni Yıl" için Rusça kelime öbeğidir ve ayrıca Rusyada Yılbası arifesi ve Yılbası Günü kutlamasını da belirtir. Benzer gelenekler tüm Eski Sovyet ülkelerinde de görülmektedir ve tatilin gözlemlenmesi Orta Asyadaki muhafazakâr Müslüman g ...

                                               

Yılbası ağacı

Yılbası ağaçı veya Yeni Yıl ağaçları, özellikle Yeni Yılı kutlamak için sergilenen Noel ağaçlarına benzer süslenmis ağaçlardır. Yılbası gününe kadar bir Noel ağacını bırakma pratiğiyle karıstırılmamalıdırlar. Yılbası ağaçları, basta eski Sovyetle ...

                                               

Agarta

Agarta, Tibet ve Orta Asya geleneklerinde sözü edilen, Asya’daki sıradağların içinde bulunduğu ileri sürülen efsanevi bir yeraltı organizasyonuna verilen addır. Agartaya ait olduğu ileri sürülen tüneller Türkiyede, Amerikada ve Brezilyada da bulu ...

                                               

Akatlar Kültür Merkezi

Akatlar Kültür Merkezi, Istanbulun Etiler/Akatlar semtinde bulunan ve Besiktas Belediyesine ait tiyatro ve sergi salonlarına sahip kültür merkezidir. Merkezde 346 koltuklu bir gösteri salonu Melih Cevdet Anday Sahnesi, 550 m²lik bir sergi salonu, ...

                                               

Akdeniz mutfağı

Akdeniz mutfağı ifadesi Akdenizin çevresindeki ülkelerin sofra ve yemek kültürlerini tanımlamak için kullanılır. Bu coğrafya, Akdeniz mutfağının en temel ve ayırt edici özelliği olan zeytinyağının sıklıkla kullanıldığı ve zeytin ağacının dağılımı ...

                                               

Alcı

Alcı, Eski Türklerde, yeni doğum yapmıs lohusa kadınlara musallat olan Alkarısı denilen kötü ruhlar tasıyan kadını kovarak, yeni doğum yapmıs kadınları albasmasına karsı koruyan kisilere denirdi. Saman inancına göre Alkarısı yeni doğum yapmıs loh ...

                                               

Altkültür

Alt kültür, bir kültür içindeki bir grup insandır. Hakim kültürle bağlantısını koparmadan ancak çesitli önemli noktalarda ayrılarak gelisen bir kültür" altkültür” olarak tanımlanır. Alt kültür örnekleri arasında hippiler, hipsterler, emolar, apaç ...

                                               

Apaçi (altkültür)

Apaçi, Türkiyenin büyük sehirlerinin banliyölerinde yasayan Anadolu, özellikle de Doğu Anadolu kökenli alt sınıf göçmenler ile karakterize edilen bir gençlik altkültürü. Altkültürün üyeleri, kendilerine has saç stilleri, giyim tarzları, müzik anl ...

                                               

Autosport

Autosport, motor sporları konusunu isleyen ve Birlesik Krallıkta her Persembe yayımlanan haftalık dergi. Ilk sayısı 1950 yılında Gregor Grantin katkılarıyla hazırlanan dergi o yıl baslayan Formula 1 Dünya Sampiyonasının ilk yarısı olan Silverston ...

                                               

Avusturya Holokost Anısı Ödülü

Avusturya Yahudi Soykırımı Anısı Ödülü ilk defa 2006 yılında Avusturya Yahudi Soykırımı servisi tarafından düzenlendi. Bu ödül her yıl kendini Yahudi Soykırımı’nın Anısı icin kanıtlamıs olan kisiye verilir. 1992 beri genç Avusturyalılar Almanya’d ...

                                               

Azeri halk oyunları

Azeri halk oyunları ; Velaçola Lâle Kıskanç Beyaz Geceler Gofta Gızılgül Çit Tuman Yallı Ay Beri Bah Cengi Alça Gülü Ağır Garadağlı Goçeli Darçını Asta Garabağlı Vağzalı Avarı Abbas GendiÇay sekeri BrilyantPırlanta Semeni Naz Eyleme Gızlar Bulağı ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →