ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 177                                               

Ayin

Âyin ya da ritüel, genellikle önceden belirlenmis bâzı kurallara göre icra edilen dînî tören. Âyinlerde çoğunlukla sembollerden ve ilahî kavramlardan faydalanılır. Genellikle tapınaklarda, özel giysilerle ve bâzı dinlerde özel makyajlarla yapılır ...

                                               

Azazil

Azazil veya Azazel, Ibranicede tanrı El tarafından Azeez anlamına gelir. Yom Kipur gününde mabeddeki hizmette yer alan iki keçiden, halkın günahını yüklenen birinin gönderildiği yer veya meleğin adıdır. Kabbalaya göre, Idris kitabında belirtildiğ ...

                                               

Binyılcılık

Binyılcılık, belirli tipteki dinsel hareketlerin üyeleri tarafından benimsenen, yakın gelecekte, yeni bir çağın gelisini gösterecek olan yıkıcı değismelerin gerçekleseceği biçimindeki inançlardır.

                                               

Cesaret

Cesaret, aynı zamanda yiğitlik, kararlılık, ataklık, ve dayanıklılık özelliklerini de içeren, korku, acı, risk, belirsizlik veya tehdit ile basa çıkabilme yeteneği. "Fiziksel cesaret" fiziksel bir acı, zorluk veya ölüm tehlikesi ile yüzlesme sıra ...

                                               

Dogmatizm

Dogmatizm, A priori ilkeler, çesitli öğretiler ve asla değismeyeceği kabul edilen mutlak değerleri kabul eden, bu bilgilerin mutlak hakikat olduğunu, inceleme, tartısma yahut arastırmaya ihtiyacın olmadığını savunan anlayısa verilen isimdir. Bu t ...

                                               

Dua

Dua, bir Ilah ya da ruhani varlıkla iliskiyi etkinlestirmeyi amaçlayan çağırma veya eylemdir. Dua, bireysel ya da toplumsal olarak; özel ya da kamusal bir yerde edilebilir. Sadece sözlerden olusabileceği gibi sarkı seklinde de olabilir. Ayrıca çe ...

                                               

Emîrül-müminîn

Emîrül-müminîn ya da emirülmüminin, halife basta olmak üzere Islam dünyasının liderliğinde iddia sahibi olan liderlerin kullandıkları unvan. Bir hükümdar "müminlerin koruyucusu" anlamına gelen bu unvanı tasıyorsa bu onun hem siyasi, hem de dinî h ...

                                               

Günah

Günâh, إثم ‎), genellikle dinî bağlamda kullanılan bir terimdir. Tanrının açıkladığı ilâhi kanunlara karsı yapılan bilinçli ihmâlkârlık veya inkâr olarak da tanımlanabilir. Tanrı buyruklarına karsı olan, dince suç sayılan, öteki dünyada/ahirette ...

                                               

Hac

Maddenin diğer anlamları için lütfen Hac anlam ayrımı sayfasına bakınız. Islam dinindeki hac ibadeti için lütfen Hac Islam sayfasına bakınız. Hac, dinî sebeplerle, genellikle dinî önemi olan mekân ve yerlere yapılan ziyaret ve gezi. Hac aynı zama ...

                                               

Hayvan kurbanı

Kurban, ilah olarak kabul edilen ya da yüceltilmis bir varlığa sunulmak üzere kesilen canlı hayvan. Bir dileğin gerçeklesmesi için sunulan kurbana ise adak denir. Antik çağlardan beri tanrıları veya yüce kabul edilen varlıkları memnun etmek, fela ...

                                               

Heterodoks

Heterodoks sözcüğü, "farklı" anlamına gelen Yunanca heteros ve "öğreti, düsünce" anlamındaki doxa sözcüklerinden olusur. Ana akımdan sapmıs olan anlamına gelir. Bu kavram, dinî gruplar arasında kendilerini kutsal metne ve din kurucusunun gösterdi ...

                                               

Iman

Iman, etimolojik olarak güvenmek ve samimiyetle inanmak anlamlarına gelir. Kuranda sadece bir olan Allaha ve kendisinin mesajına güvenmek anlamına gelmektedir. Genel anlamda bir dine ya da yasam tarzına gönülden bağlanmak anlamı tasır.

                                               

Kader

Kader, bütün olayların önceden ve değismeyecek biçimde düzenlediğine inanılan ezeli takdir. Alın yazısı, Yazgı veya Mukadderat olarak da anılır. Kader kavramı birçok farklı din ve felsefi akımda önemli bir yer tutar.

                                               

Kahuna

Kahuna, Hawaii dilinde "gizlenmis veya açık olmayan" anlamında bir kelimedir. Biz ona Gizli Bilgi veya Gizli Gerçek de diyebiliriz. Genel bir fikir onun birileri tarafından saklanmadığı, fakat farkına varılmasının genellikle zor olduğu yönünde. " ...

                                               

Korban

Korban, Tanahta anlatıldığı üzere Antik Israilde gerek hayvan gerekse diğer nesnelerin sunumuyla ilgili ibadetlere denir. Sunular, zevah denen hayvan sunuları, barıs sunuları ve olah denen yakımlık sunular olmak üzere kategorilere ayrılır. Ibrani ...

                                               

Köktendincilik

Kökten dincilik, genellikle dinî esaslı aslî kaidelere geri dönme talebiyle kendini belli eden ve bu kaidelere katı bir biçimde bağlı olan, diğer görüslere karsı toleranssız ve laiklik karsıtı dinî hareket veya bakıs açısı. Kökten dincilik, genel ...

                                               

Kutsal Topraklar

→ Bu madde, Ibrahimi dinlerdeki "Kutsal Topraklar" kavramı ile ilgilidir. Sadece Islamdaki kutsal topraklar için Mekke ve Medine maddelerine bakınız. Kutsal Topraklar, Ibrahimi dinler Yahudilik, Hristiyanlık ve Islam için önem arz eden, günümüzde ...

                                               

Mezhep

Mezhep, bir dinin çesitli görüs ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her birine verilen isimdir. Düsünce ekolü olarak da bilinir. Dini terimlerde doktrin ise akide altına girer. Mezhepler aynı zamanda dini kisilik ve toplumların din alg ...

                                               

Miraç

Miraç, Islam mitolojik anlatımlarında, Muhammedin göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; Muhammedin kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail esliğinde Mescid-i Aksaya gidis, Burakı ...

                                               

Mucize

Bazı mucizelere kaynaklık eden hikâyeler eski efsanelerin yeni sürümleri gibi durmaktadır. Ibrahim’in atese atılması ve atesin onu yakmaması, bir sepet içinde nehre bırakılan bebek Musa’nın saraya alınması ve orada büyütülmesi, bastonunu Nil nehr ...

                                               

Mürsit

Mürsit, Tasavvufta tabi olunan kâmil insan örneği. Islam tasavvuf ekollerinin hemen tamamında müritlerini terbiye eden Kuran-ı Kerim ve Sünneti Seniyyeye ait ölçüleri hayata geçirerek bu ölçüleri nefsinde bizzat yasayan ve bağlılarını Dinin esasl ...

                                               

Ruh

Ruh, din ve felsefede, insan varlığının maddi olmayan tarafı ya da özü olarak tanımlanır ve genellikle bireysellikle esanlamlı olarak ele alınır. Teolojide ruh kisinin ilahîliğe istirak eden kısmı olarak tanımlanır ve genellikle bedenin ölümünden ...

                                               

Sahte peygamber

Sahte peygamber veya yalancı peygamber, teolojide peygamber olduğunu iddia eden ancak o dinin veya aynı gelenekten gelen baska dinlerin inananları tarafından peygamberliği kabul edilmeyen kisileri tanımlamak için kullanılan bir kavram. Bu kavram ...

                                               

Sohet

Sohet, Musevilikde yenilmesi serbest olan hayvanların kesiminin Sehita adı verilen kurallar dahilinde, özel bir kesim tekniği ile bu isin eğitimini almıs ve anatomi bilgisi olan yetkili bir kisi tarafından yapılması gereklidir bu kisiye Sohet adı ...

                                               

Tabu

Tabu, insan davranıslarının belli alanları ya da belli normlarla iliskili olarak kutsal veya dokunulmaz olarak tanımlanmıs oldukça güçlü sosyal yasaklara denir. Etnologlar tarafından Polinezya dillerinden alınıp kullanılmaya baslanmıstır. "Kutsal ...

                                               

Theofani

Teofani θεοφάνεια theophaneia; "tanrının görünmesi" anlamında) bir insan veya baska bir canlının bir tanrıyı görmesini ifade eden terimdir. Bu terim Antik Yunan ve Yakın Doğu dinlerinde tanrıların görünmesini tariflemek için kullanılır olmustur. ...

                                               

Türbe

Türbe, devlet adamlarının veya din âlimlerinin mezarlarının bulunduğu oda seklindeki binaya verilen addır. Içerisinde çoğunlukla ünlü kisilerin gömülü bulunduğu anıtsal tarihi mezarlar için de türbe kelimesi kullanılır. Türbeler çoğunlukla eski ç ...

                                               

Vahiy

Vahiy, Islamî terminolojide buyruk veya düsüncelerin Allah tarafından peygamberlere bildirilmesine veya bu bildirinin kendisine denir. Islamî inanısta vahiy peygamberlere gelir ve sadece Cebrail aracılığıyla iner. Vahiy ile gelen her türlü söz Al ...

                                               

Didaktizm

Bu terimin kökeni "eğitim ve öğretime iliskin" anlamına gelen Eski Yunancadaki διδακτικός didaktikos sözcüğündenden gelmektedir ve büyüleyici ve merak uyandırıcı biçimde öğrenmeyi temsil etmektedir. Didaktik sanat, eğlendirmek ve eğitmek anlamına ...

                                               

Distopya

Distopya, çoğunlukla ütopik bir toplum anlayısının anti-tez ini tanımlamak için kullanılır. Distopik bir toplum otoriter - totaliter bir devlet modeli ya da benzer bir baska baskıcı sistem altında karakterize edilir. Kelime ilk defa John Stuart M ...

                                               

Drama

Drama, genellikle kurgusal bir esere dayanan ve oyuncular tarafından canlandırılan bir anlatı türüdür. Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranısı, bir tümceyi, bir fikri ya da yasantıyı veya bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun ya da ...

                                               

Edebiyat teorisi

Edebiyat teorisi, edebiyatta bir elestiri akımıdır. Sıkı bir anlamda edebiyat doğasının ve edebiyat analiz yöntemlerinin sistematik çalısmasıdır. Sonuç olarak, "teori" kelimesi bilimsel yaklasımların çesitliliği için bir semsiye terim hâline gelm ...

                                               

Katarsis

Arınma olarak da bilinen katarsis, Aristotelesin Poetica adlı yapıtından alınmıs bir sözcük olup; ilgili yapıtta trajedinin seyirci üzerindeki etkisini anlatır. Ayrıca Platonun "Devlet" adlı eserinde de zikredilen, adil ve onurlu yöneticilere atf ...

                                               

Rizom (felsefe)

Rizom ya da köksap, Gilles Deleuze ve Félix Guattari tarafından gelistirilen, özdeslik, birlik, ikili karsıtlık, hiyerarsi ve durağanlıkla karakterize olan" ağaç biçimli” klasik batı felsefesine alternatif olarak ortaya konulan olusa, çokluğa, fa ...

                                               

Ad hoc

Ad hoc ; "amaca özel, niyete mahsus" anlamına gelen Latince ibaredir. Genelde bir soruna yönelik, geçici bir çözümü anlatmak için kullanılır. Bazen de bir yetersizliği ya da üstünkörü üretilen çözümleri vurgulamak için kullanılır. Örneğin geçici ...

                                               

Apeiron

Apeiron, Antik Yunancada "sınırlı olmayan" anlamına gelir. Sözcüğün basındaki "a" eki olumsuzluk ekidir. Etimolojik olarak "sınırlı olmayan" anlamına gelse de, apeiron ifadesi sadece niceliksel bir anlam tasımaz; aynı zamanda "belirlenemez olan" ...

                                               

Arkhe

Arkhe, Batı felsefesinin ve Sokrates öncesi Eski Yunan Felsefesinin en önemli kavramlarından biri. Felsefenin ana disiplini sayılan metafiziğin ve genellikle Bilimin, özellikle de fizik biliminin gelismesinde önemli rolü olmustur. Sözcük, felsefe ...

                                               

Basarmak

Basarmak, kisi veya topluluğun istediği düsünülen sey veya seylere ulasmasıdır. Bir kisi kendisinin basarısını doğrudan kendi istedikleriyle tartar. Benzer sekilde, bir kisi, baska bir insan ve toplumun basarısı hakkında düsünürken de kendi istek ...

                                               

Bilgi rejimleri

Bilgi rejimleri, postyapısalcı felsefenin öncü isimlerinden Michel Foucault tarafından gelistirilen ve kendi yapıtlarında kullanıma sokulmus olan kavramdır. Birçok yerde değisik disiplinlerin bilgi modelleri sorgulanırken kullanılmıs yöntemsel bi ...

                                               

Buridanın eseği

Buridanın eseği felsefede özgür irade teması ile ilgili olarak kurulmus bir paradokstur. Fabl ismini Fransız nominalist filozof Jean Buridan’dan 1295-1356 almaktadır. Hikâye söyledir: Hem aç hem susuz olan bir esek, kendisinden esit uzaklıkta bir ...

                                               

Diyalektik mantık

Diyalektik mantık, kavramsal ve mantıksal yöntem. Birçok farklı anlamlarda değerlendirilen diyalektik kavramında türetilen mantık biçimi. Buna göre ilk olarak, bir kavramdan diğerine aradaki çeliskileri yok ederek ilerleme yöntemine verilen isim. ...

                                               

Diyalog

Diyalog iki ya da daha çok kisinin karsılıklı konusmasına denir. Kelimenin etimolojik kökeni Antik Yunancadır. "Dia" ve "Logos" sözcüklerinin bilesiminden olusmustur. Sözcüğün Yunanca aslı, Türkçeye "düsünceyi takip etmek" olarak çevrilebilecek b ...

                                               

Doğruluk (felsefe)

Doğruluk, hakikat olarak da kullanılan felsefe terimi ya da kategorisi. Felsefenin bütün gelisim asamalarında, felsefe içi tartısmalarda ve tanımlamalarda belirleyici bir konu baslığı olarak yer almıstır. Dolayısıyla genel bir tanımı olmaktan çok ...

                                               

Evrensellik

Evrensellik, anlayıs düzleminde, hem bilgi hem de siyasal alanlarda genel geçer ilkelerin var olduğunu öne süren ve bu ilkelerin her yerde mutlak geçerliliğini savunan bir anlayıs biçimidir. Bu yaklasım, gerçekliğin bir bütün olduğunu ve onun bil ...

                                               

Ezeli Hikmet

Ezeli Hikmet. Kadim Hikmet, Askın Hikmet, Ezeli Felsefe, Kadim Felsefe veya Kalıcı Felsefe seklinde kullanımları da bulunmaktadır. Kaynağı itibarıyla ilahi olan ve insanlığın baslangıcından bu yana farklı coğrafyalarda yasayan toplumların din ve/ ...

                                               

Formel mantık

Formel mantık, mantığın geleneksel ya da biçimsel özelliğidir. Geleneksel mantık olarak da adlandırılır. Bir düsüncenin içerik bakımından doğru olup olmadığını değil, biçimsel ya da formel yönden doğru olup olmadığını dikkate alır, bunu önemser. ...

                                               

Görecilik

Görecilik ya da rölativizm, felsefe tarihinde sürekli gündemde yer almıs olan bir yönelim biçimidir. Felsefenin alt bölümlerinden epistemoloji ve etik alanlarında göreceli yaklasımlar özellikle etkili olmustur. Bilgi anlayısında mutlak ve nesnel ...

                                               

Güç istenci

Güç istenci, Friedrich Nietzsche tarafından evrenin her türlü devinimindeki en temel istenç olarak tanımlanan kavram. Mikro ve makro kozmosu kaplayan bu kavram, tüm değisim ve dönüsümlere de kaynaklık etmektedir. Her detayda bu istencin izlerini ...

                                               

Hakikat sonrası

Hakikat sonrası, doğruların ortak nesnel deliller yerine bir takım duygu ve inançlarla belirlenmesini anlatan felsefi ya da politik kavramdır. Hakikati anlamaya yarayan nesnel standartların yok olması ya da olgular, bilgiler, görüsler ve inançlar ...

                                               

Hilomorfizm

Hilomorfizm, kökeni Aristotelese dayanan bir kimlik anlayısıdır. Hilomorfizm temelli ruh anlayısı Katolik Kilisesinin bugün hâlâ benimsemeye devam ettiği bir ruh anlayısıdır ve Thomas Aquinas tarafından, var olan hilomorfik ruh anlayısının Katoli ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →